เอกสารจดโดเมน .co.th

แบบที่ 1

    * ชื่อโดเมนเนมจำเป็นต้องสอดคล้อง, เป็นส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือย่อมากจากชื่อองค์กรได้
    * หนึ่งองค์กรสามารถจดทะเบียนโดเมนเนมได้เพียง 1 ชื่อเท่านั้น

   1. องค์กรที่จดทะเบียนในประเทศไทย

      เอกสาร :
          * หนังสือรับรองบริษัท, ใบภ.พ.20 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือใบท.ค.0401 (ทะเบียนการค้า)

   2. องค์กรต่างประเทศ จะต้องมีตัวแทนที่จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย

      เอกสาร :
          * หนังสือรับรองบริษัทต่างประเทศ
          * หนังสือรับรองบริษัทตัวแทนที่จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย
          * หนังสือรับรองที่รับรองโดยบริษัทต่างประเทศ ซึ่งมีใจความสำคัญ 2 ใจความ
            – รับรองบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยเป็นบริษัทตัวแทน
            – รับรองการอนุญาตใช้ชื่อองค์กรต่างประเทศในการจดทะเบียนโดเมนเนม ในชื่อ XXX.CO.TH

แบบที่ 2

    * ชื่อโดเมนเนมจำเป็นต้องตรงกับเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการทุกตัวอักษร
    * เครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการจำเป็นต้องถูกจดทะเบียนและประกาศรับรองโดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประเทศไทย

      เอกสาร :
      หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือ หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ


เอกสารที่ใช้ประกอบการแก้ไขข้อมูลโดเมนเนม
(เฉพาะ กรณีที่ทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่จำเป็น เช่น เปลี่ยนแปลง email address ของทั้ง administrative contact และ technical contact เป็นต้น)

เอกสาร :
หนังสือ รับรองบริษัท (เฉพาะหน้าแรก) พร้อมทั้งเซ็นต์รับรองการขอแก้ไขข้อมูล โดเมนเนม พร้อมระบุ ticket no. ที่เกี่ยวข้อง โดยหนึ่งในคณะกรรมการบริษัท

เอกสารประกอบ

ตัวอย่างเอกสาร PDF

ตัวอย่างใบภพ01 PDF

ตัวอย่างใบภพ09 PDF

ตัวอย่างใบภพ20 PDF

Loading