เอกสารจดโดเมน .go.th

เอกสาร :
หนังสือ ที่ทางหน่วยงานแจ้งชื่อโดเมนเนม .go.th ให้ทางผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) ของกระทรวง/กรมต้นสังกัด รับทราบ

ตัวอย่างเอกสาร PDF( เอกสารออกโดย CIO )

ตัวอย่างเอกสาร PDF( เอกสารจากหน่วยงานถึงCIO )

Loading