เอกสารจดโดเมน .ac.th

เอกสาร : หนังสือจัดตั้งโรงเรียน

กรณี ที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งโรงเรียนได้นั้น รบกวนทางโรงเรียนออกหนังสือรับรอง หน่วยงานที่สังกัด
ที่ตั้งของโรงเรียน และรับรองการขอจดทะเบียนโดเมนเนม พร้อมทั้งประทับตราและเซ็นต์รับรองโดย ท่านผู้อำนวยการของทางโรงเรียน

ตัวอย่างเอกสาร

ตัวอย่างใบอนุญาติการจัดตั้งโรงเรียน

Loading