เว็บไซต์บริหารองค์กร

รายละเอียด

  1. Cloud VPS
  2. HDD 400GB
  3. RAM 8GB
  4. ฟรี SSL
  5. Firewall ป้องกันการโจมตี มั่นใจในความปลอดภัย
  6. Data Transfer Unlimited
  7. E-Mail

พิเศษ

  1. ฟรีติดตั้งเว็บไซต์ WordPress
  2. ฟรีติดตั้งระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ E-SERVICE ตย. สลิปเงินเดือน/ค่าจ้าง, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ฯลฯ
  3. ฟรีติดตั้งระบบบริการฐานข้อมูลภาครัฐ BIG DATA

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายเริ่มต้นต่อปี ๆ ละ 25,000 บาท

ตัวอย่าง

http://wp.frogghosting.com

Loading